Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

„BEZPIECZNA LUBELSZCZYZNA”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Bezpieczna Lubelszczyzna” w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie może używać skrótu SBL.

3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla:

1) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2) przeciwdziałania patologiom społecznym,

3) promowania bezpiecznych zachowań obywateli,

4) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa,

5) upowszechniania wzorców społeczeństwa obywatelskiego na rzecz bezpieczeństwa lokalnego,

6) współdziałania i wspomagania organów administracji publicznej, w szczególności samorządowych i działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, oraz innych podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobistego

7) aktywizowania ludności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i społeczności lokalnych

8) uczestnictwa w tworzeniu lokalnych strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego

9)  pielęgnowania i kultywowania tradycji oręża Rzeczpospolitej Polskiej,

10) popularyzacji, uczestnictwa, rozwoju i organizacji działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

11) reprezentowania lokalnych środowisk miłośników historii i tradycji formacji wojskowych na sympozjach, konferencjach i spotkaniach rekonstrukcyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej,

12) prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem historii wojskowości,

13) prowadzenia działalności wydawniczej i edytorskiej zmierzającej do pogłębienia wiedzy historycznej społeczeństwa oraz członków stowarzyszenia,

14) czynnego udziału w życiu naukowym środowisk lokalnych dotyczącym propagowania wiedzy i historii wojskowości,

15) upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie sportów obronnych,

16) opieki nad zabytkami architektury militarnej ,przemysłowej posiadających wartość historyczną , artystyczną lub naukową,

17) kolekcjonowania broni oraz innych militariów pochodzących z okresu rozwoju wojskowości w Rzeczpospolitej od XVII wieku do czasów współczesnych.

§ 2.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin.

2. Terenem działania Stowarzyszenia Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 5.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 6.

Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.

§ 7.

Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków i zatrudnionych osobach.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8.

1. Celem Stowarzyszenia jest współpraca i współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji publicznej właściwymi dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, których statutowe cele obejmują bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz z innymi podmiotami, zmierzająca do realizacji następujących zadań:

1) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2) przeciwdziałania patologiom społecznym,

3) promowania bezpiecznych zachowań obywateli,

4) rozwijania umiejętności strzeleckich oraz umiejętności związanych z samoobroną na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa,

5) edukacji na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności poprzez promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań związanych z bezpieczeństwem i obronnością,

6) upowszechniania wzorców społeczeństwa obywatelskiego na rzecz bezpieczeństwa lokalnego,

7) współdziałania i wspomagania organów administracji publicznej, w szczególności samorządowych, działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, oraz innych podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobistego,

8) aktywizowania ludności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa społeczności lokalnych,

9) uczestnictwa w tworzeniu lokalnych strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego,

10) współpracy, integrowania i wzajemnego wspomagania się stowarzyszeń o zbliżonym przedmiocie działania w realizacji wspólnych zadań,

11) współdziałania na rzecz bezpieczeństwa na terenach przygranicznych z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami,

12) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o Wojsku Polskim oraz jego znaczeniu dla historii i kultury narodu;

13) organizowania konferencji, kursów, szkoleń, imprez plenerowych odtwarzających wydarzenia historyczne pogłębiających wiedzę historyczną oraz podnoszących świadomość patriotyczną oraz narodową,

14) organizowania, uczestniczenia oraz koordynowania systemu współzawodnictwa o charakterze olimpiad wiedzy historycznej,

15) organizacji szkoleń i seminariów dla przewodników i działaczy społecznych,

16) współdziałania w zakresie rozwoju sportów obronnych z właściwymi urzędami, instytucjami, organizacjami rządowymi i poza rządowymi oraz podmiotami samorządowymi,

17) organizowania wyjazdów i poszukiwań militariów oraz pamiątek po żołnierzach biorących udział w walkach. na terenie RP,

18) pozyskiwania i zarządzania obiektami oraz pojazdami wojskowymi i dbania o ich należyty stan techniczny,

19) promowania właściwych postaw w zakresie bezpieczeństwa osobistego wśród obywateli innych państw.

20) inicjowania działań i podejmowania partnerskiej współpracy na rzecz wprowadzania w innych państwach standardów bezpieczeństwa osobistego oraz aktywizacji tamtejszych społeczności lokalnych w tym zakresie.

§ 9.

1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1) reprezentowanie członków stowarzyszenia z ich upoważnienia,

2) prezentowanie wspólnych poglądów w odniesieniu do kierunków i warunków rozwoju bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi,

4) organizowanie wspólnych, interdyscyplinarnych imprez mających na celu promowanie bezpiecznych zachowań oraz organizowanie i prowadzenie usług na potrzeby zainteresowanych podmiotów w zakresie propagowania zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego i osobistego,

5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami o zbliżonym zakresie działania,

6) działalność wydawniczą i informacyjną,

7) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, których cel jest zbieżny z celami Stowarzyszenia,

8) prowadzenie działalności szkoleniowej,

9) prowadzenie zajęć dla wszystkich grup wiekowych promujących bezpieczne zachowania,

10) organizowanie i realizowanie funduszy pomocowych dla podmiotów zewnętrznych, w celu realizacji statutowych zadań stowarzyszenia,

11) przeznaczanie dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na cele statutowe.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 11.

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,

2) przestrzegać postanowień Statutu,

3) opłacać składki członkowskie,

4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.

2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo w szczególności:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym, szkoleniowym lub propagującym cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 12.

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca obywatelem RP mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:

1) złoży deklarację członkowską na piśmie,

2) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3. Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności finansową, rzeczową lub merytoryczną.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 14.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia bądź też w propagowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego lub bezpieczeństwa osobistego.

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi obowiązani są:

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,

2) przestrzegać postanowień Statutu.

§ 15.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek.

§ 16.

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18.

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) z powodu niepłacenia składek za okres jednego roku,

d) na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia,

3) prawomocnego skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 19.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

§ 20.

Regulamin przyjmowania członków oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia uchwala Walne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 22.

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.

§ 23.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, w okresie od 1 marca do 31 maja każdego roku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 25.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

2. Do zadań Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian statutu,

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy władzami Stowarzyszenia,

5) udzielanie Zarządowi absolutorium,

6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7) uchwalanie budżetu,

8) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

11) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

14) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

15) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do zadań innych władz stowarzyszenia.

§ 26.

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Zarząd składa się minimum z 5, a maksimum z 11 osób, w tym prezesa, wiceprezesów, członków zarządu, skarbnika i sekretarza. Prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

4. Do praw i obowiązków Zarządu należą:

1) realizacja celów Stowarzyszenia,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3) sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia

4) opracowywanie rocznych budżetów i sprawozdań z ich wykonania,

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem i finansami Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

9) przyjmowanie i skreślanie członków.

10) Powoływanie Zespołów Roboczych o charakterze stałym lub czasowym do realizacji określonych celów statutowych.

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

3. Do praw i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu,

2) podejmowanie, na wniosek Zarządu, decyzji o wyborze biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego,

3) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

4) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

5) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 28.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 29.

Zakazane jest jednoczesne pełnienie funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 30.

1. W stowarzyszeniu mogą działać terenowe jednostki organizacyjne.

2. Terenowe jednostki organizacyjne mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie niniejszego statutu i uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia winna określać w szczególności:

1) nazwę,

2) siedzibę,

3) teren działania.

§ 31.

1. Każda terenowa jednostka organizacyjna działa na podstawie i zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie. Statut terenowej jednostki organizacyjnej nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem. Wyjątkiem jest sytuacja uzyskania osobowości prawnej przez Jednostkę Terenową – wtedy Jednostka Terenowa działa na podstawie Statutu Jednostki Terenowej zatwierdzonym w KRS.

2. Władzą terenowej jednostki organizacyjnej jest Rada terenowej jednostki organizacyjnej, organem wykonawczym – Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej, a organem kontrolnym Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. Wyjątkiem jest sytuacja uzyskania osobowości prawnej przez Jednostkę Terenową – wtedy informacja o władzach będzie zawarta w Statucie Jednostki Terenowej zatwierdzonym w KRS.

3. Prawa i obowiązki członków jednostek terenowych są takie same jak prawa i obowiązki poszczególnych typów członków Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna i są wymienione w Statucie Stowarzyszenia oraz Statucie Jednostki Terenowej, który musi być zgodny w tym zakresie ze Statutem Stowarzyszenia. W przypadku uzyskania przez Jednostkę Terenową osobowości prawnej i zawarcia w jej Statucie zapisów niezgodnych w tym zakresie z zapisami Statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o pozbawieniu nowej organizacji statusu Jednostki Terenowej Stowarzyszenia.

4. Sposób nabycia i utraty członkostwa jednostek terenowych jest taki sam jak w przypadku członkostwa w Stowarzyszeniu Bezpieczna Lubelszczyzna. Sposoby nabycia i utraty członkostwa opisane są w Statucie Stowarzyszenia oraz w Statucie Jednostki Terenowej, który to musi być zgodny w tym zakresie ze Statutem Stowarzyszenia. W przypadku uzyskania przez Jednostkę Terenową osobowości prawnej i zawarcia w jej Statucie zapisów niezgodnych w tym zakresie z zapisami Statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o pozbawieniu nowej organizacji statusu Jednostki Terenowej Stowarzyszenia.

5. Zasady powoływania i odwoływania władz jednostek terenowych są takie same jak w przypadku władz Stowarzyszenia. Zawarte  są w Statucie Stowarzyszenia oraz w Statucie Jednostki Terenowej,
który to musi być zgodny w tym zakresie ze Statutem Stowarzyszenia. Wyjątkiem jest sytuacja uzyskania osobowości prawnej przez Jednostkę Terenową – wtedy zasady będą zawarte w Statucie Jednostki Terenowej zatwierdzonym w KRS.

6. Uzupełniania składu organów jednostek terenowych następuje tak samo, jak wg zasad zawartych w Statucie Stowarzyszenia. Wyjątkiem jest sytuacja uzyskania osobowości prawnej przez Jednostkę Terenową – wtedy zasady będą zawarte w Statucie Jednostki Terenowej zatwierdzonym w KRS.

7. Kompetencje i skład organów jednostek terenowych są takie same , jak w przypadku organów Stowarzyszenia i zawarte są w jego Statucie. Wyjątkiem jest sytuacja uzyskania osobowości prawnej przez Jednostkę Terenową – wtedy zasady będą zawarte w Statucie Jednostki Terenowej zatwierdzonym w KRS.

8. Sposób reprezentacji czynnej i biernej jednostek terenowych jest taki sam, jak w przypadku Stowarzyszenia. Zarząd Jednostki Terenowej jest powołany do kierowania całą jej działalnością zgodnie z uchwałami Rady Jednostki Terenowej oraz do reprezentowania Jednostki Terenowej na zewnątrz. Regulują to zapisy Statutu Jednostki Terenowej, które nie są w sprzeczności ze Statutem Stowarzyszenia. Wyjątkiem jest sytuacja uzyskania osobowości prawnej przez Jednostkę Terenową – wtedy zasady będą zawarte w Statucie Jednostki Terenowej zatwierdzonym w KRS.

§ 32.

Terenowa jednostka organizacyjna może być rozwiązana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu lub Rady terenowej jednostki organizacyjnej lub z urzędu, po stwierdzeniu zaprzestania działalności lub działalności niezgodnej z niniejszym statutem bądź trwałej utraty zdolności samofinansowania. Uchwała określa przeznaczenie majątku po uregulowaniu zobowiązań.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 33.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1) z wpisowego,

2) ze składek członkowskich,

3) z własnej działalności,

4) darowizn, spadków, zapisów,

5)   dotacji i ofiarności publicznej.

2. Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane na koncie bankowym lub w kasie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34.

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa zarządu wraz z innym członkiem zarządu lub dwóch wiceprezesów zarządu lub jednego wiceprezesa wraz dwoma dowolnymi członkami zarządu, działających łącznie.

3. Do zawierania umów w sprawach majątkowych przekraczających wartość 30 tysięcy złotych wymagana jest zgoda więcej niż 1/2 całego składu Zarządu, w tym Prezesa zarządu.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 36.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.