Stowarzyszenie bezpieczna lubelszczyzna

STATUT STOWARZYSZENIA „BEZPIECZNA LUBELSZCZYZNA”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Bezpieczna Lubelszczyzna” w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie może używać skrótu SBL.

3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla:

1) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2) przeciwdziałania patologiom społecznym,

3) promowania bezpiecznych zachowań obywateli,

4) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa,

5) upowszechniania wzorców społeczeństwa obywatelskiego na rzecz bezpieczeństwa lokalnego,

6) współdziałania i wspomagania organów administracji publicznej, w szczególności samorządowych i działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, oraz innych podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobistego

7) aktywizowania ludności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i społeczności lokalnych

8) uczestnictwa w tworzeniu lokalnych strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego

pielęgnowania i kultywowania tradycji oręża Rzeczpospolitej Polskiej,
10) popularyzacji, uczestnictwa, rozwoju i organizacji działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

11) reprezentowania lokalnych środowisk miłośników historii i tradycji formacji wojskowych na sympozjach, konferencjach i spotkaniach rekonstrukcyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej,

12) prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem historii wojskowości,

13) prowadzenia działalności wydawniczej i edytorskiej zmierzającej do pogłębienia wiedzy historycznej społeczeństwa oraz członków stowarzyszenia,

14) czynnego udziału w życiu naukowym środowisk lokalnych dotyczącym propagowania wiedzy i historii wojskowości,

15) upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie sportów obronnych,

16) opieki nad zabytkami architektury militarnej, przemysłowej posiadających wartość historyczną, artystyczną lub naukową,

17) kolekcjonowania broni oraz innych militariów pochodzących z okresu rozwoju wojskowości w Rzeczpospolitej od XVII wieku do czasów współczesnych,

18) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

19) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

20) przeciwdziałania przemocy wobec dzieci,

21) przeciwdziałania przemocy wobec kobiet,

22) przeciwdziałania przemocy wobec dzieci w rodzinie,

23) przeciwdziałania przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia,

24) przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,

25) przeciwdziałania zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków,

26) przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z terroryzmu,

27) przeciwdziałania chrystianofobii,

28) przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,

29) przeciwdziałania katastrofom naturalnym i ich skutkom,

30) udzielania pomocy w ramach pomocy społecznej i pieczy zastępczej,

31) wsparcia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

32) udzielania pomocy na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 2.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin.

2. Terenem działania Stowarzyszenia Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 5.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 6.

Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.

§ 7.

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8.

1. Celem Stowarzyszenia jest współpraca i współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji publicznej właściwymi dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, których statutowe cele obejmują bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz z innymi podmiotami, zmierzająca do realizacji następujących zadań:

1) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2) przeciwdziałania patologiom społecznym,

3) promowania bezpiecznych zachowań obywateli,

4) rozwijania umiejętności strzeleckich oraz umiejętności związanych z samoobroną na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa,

5) edukacji na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności poprzez promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań związanych z bezpieczeństwem i obronnością,

6) upowszechniania wzorców społeczeństwa obywatelskiego na rzecz bezpieczeństwa lokalnego,

7) współdziałania i wspomagania organów administracji publicznej, w szczególności samorządowych, działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, oraz innych podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobistego,

8) aktywizowania ludności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa społeczności lokalnych,

9) uczestnictwa w tworzeniu lokalnych strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego,

10) współpracy, integrowania i wzajemnego wspomagania się stowarzyszeń o zbliżonym przedmiocie działania w realizacji wspólnych zadań,

11) współdziałania na rzecz bezpieczeństwa na terenach przygranicznych z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami,

12) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o Wojsku Polskim oraz jego znaczeniu dla historii i kultury narodu; 

13) organizowania konferencji, kursów, szkoleń, imprez plenerowych odtwarzających wydarzenia historyczne pogłębiających wiedzę historyczną oraz podnoszących świadomość patriotyczną oraz narodową,

14) organizowania, uczestniczenia oraz koordynowania systemu współzawodnictwa o charakterze olimpiad wiedzy historycznej,

15) organizacji szkoleń i seminariów dla przewodników i działaczy społecznych,

16) współdziałania w zakresie rozwoju sportów obronnych z właściwymi urzędami, instytucjami, organizacjami rządowymi i poza rządowymi oraz podmiotami samorządowymi,

17) organizowania wyjazdów i poszukiwań militariów oraz pamiątek po żołnierzach biorących udział w walkach. na terenie RP,

18) pozyskiwania i zarządzania obiektami oraz pojazdami wojskowymi i dbania o ich należyty stan techniczny,

19) promowania właściwych postaw w zakresie bezpieczeństwa osobistego wśród obywateli innych państw.

20) inicjowania działań i podejmowania partnerskiej współpracy na rzecz wprowadzania w innych państwach standardów bezpieczeństwa osobistego oraz aktywizacji tamtejszych społeczności lokalnych w tym zakresie,

21) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

22) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

21) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

22) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

23) przeciwdziałania przemocy wobec dzieci,

24) przeciwdziałania przemocy wobec kobiet,

25) przeciwdziałania przemocy wobec dzieci w rodzinie,

26) przeciwdziałania przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia,

27) przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,

28) przeciwdziałania zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków,

29) przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z terroryzmu,

30) przeciwdziałania chrystianofobii,

31) przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,

32) przeciwdziałania katastrofom naturalnym i ich skutkom,

33) udzielania pomocy w ramach pomocy społecznej i pieczy zastępczej,

34) wsparcia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

35) udzielania pomocy na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 9.

1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1) reprezentowanie członków stowarzyszenia z ich upoważnienia,

2) prezentowanie wspólnych poglądów w odniesieniu do kierunków i warunków rozwoju bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi,

4) organizowanie wspólnych, interdyscyplinarnych imprez mających na celu promowanie bezpiecznych zachowań oraz organizowanie i prowadzenie usług na potrzeby zainteresowanych podmiotów w zakresie propagowania zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego i osobistego,

5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami o zbliżonym zakresie działania,

6) działalność wydawniczą i informacyjną,

7) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, których cel jest zbieżny z celami Stowarzyszenia,

8) prowadzenie działalności szkoleniowej,

9) prowadzenie zajęć dla wszystkich grup wiekowych promujących bezpieczne zachowania,

10) organizowanie i realizowanie funduszy pomocowych dla podmiotów zewnętrznych, w celu realizacji statutowych zadań stowarzyszenia,

11) przeznaczanie dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na cele statutowe.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 11.

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,

2) przestrzegać postanowień Statutu,

3) opłacać składki członkowskie,

4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.

2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo w szczególności:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym, szkoleniowym lub propagującym cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 12.

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca obywatelem RP mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:

1) złoży deklarację członkowską na piśmie,

2) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3. Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności finansową, rzeczową lub merytoryczną.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 14.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia bądź też w propagowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego lub bezpieczeństwa osobistego.

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi obowiązani są:

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,

2) przestrzegać postanowień Statutu.

§ 15.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek.

§ 16.

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18.

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) z powodu niepłacenia składek za okres jednego roku,

d) na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia,

3) prawomocnego skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 19.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

§ 20.

Regulamin przyjmowania członków oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia uchwala Walne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 22.

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 23.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane planowo przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, w terminie do 30 czerwca każdego roku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia Członków może zawierać jednocześnie termin uzupełniający, który by miał zastosowanie w przypadku braku niezbędnego kworum w pierwszym terminie.

5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania z zastrzeżeniem ust. 4.

§ 25.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Nie dotyczy to terminów uzupełniających, kiedy to jest wymagana obecność jedynie 1/4 ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

2. Do zadań Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian statutu,

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy władzami Stowarzyszenia,

5) udzielanie Zarządowi absolutorium,

6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7) uchwalanie budżetu,

8) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

11) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

14) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

  1. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do zadań innych władz stowarzyszenia.

§ 26.

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Zarząd składa się minimum z 3, a maksimum z 11 osób, w tym prezesa, wiceprezesów, członków zarządu, skarbnika i sekretarza. Prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

4. Do praw i obowiązków Zarządu należą:

1) realizacja celów Stowarzyszenia,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3) sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia

4) opracowywanie rocznych budżetów i sprawozdań z ich wykonania,

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem i finansami Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

9) przyjmowanie i skreślanie członków.

10) Powoływanie Zespołów Roboczych o charakterze stałym lub czasowym do realizacji określonych celów statutowych.

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

3. Do praw i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu,

2) podejmowanie, na wniosek Zarządu, decyzji o wyborze biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego,

3) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

4) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

5) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 28.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 29.

Zakazane jest jednoczesne pełnienie funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 30.

1. W stowarzyszeniu mogą działać terenowe jednostki organizacyjne.

2. Terenowe jednostki organizacyjne mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie niniejszego statutu i uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia winna określać w szczególności:

1) nazwę,

2) siedzibę,

3) teren działania.

§ 31.

1. Każda terenowa jednostka organizacyjna działa na podstawie i zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie. Statut terenowej jednostki organizacyjnej nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem. Wyjątkiem jest sytuacja uzyskania osobowości prawnej przez Jednostkę Terenową – wtedy Jednostka Terenowa działa na podstawie Statutu Jednostki Terenowej zatwierdzonym w KRS.

2. Władzą terenowej jednostki organizacyjnej jest Rada terenowej jednostki organizacyjnej, organem wykonawczym – Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej, a organem kontrolnym Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. Wyjątkiem jest sytuacja uzyskania osobowości prawnej przez Jednostkę Terenową – wtedy informacja o władzach będzie zawarta w Statucie Jednostki Terenowej zatwierdzonym w KRS.

3. Prawa i obowiązki członków jednostek terenowych są takie same jak prawa i obowiązki poszczególnych typów członków Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna i są wymienione w Statucie Stowarzyszenia oraz Statucie Jednostki Terenowej, który musi być zgodny w tym zakresie ze Statutem Stowarzyszenia. W przypadku uzyskania przez Jednostkę Terenową osobowości prawnej i zawarcia w jej Statucie zapisów niezgodnych w tym zakresie z zapisami Statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o pozbawieniu nowej organizacji statusu Jednostki Terenowej Stowarzyszenia.

4. Sposób nabycia i utraty członkostwa jednostek terenowych jest taki sam jak w przypadku członkostwa w Stowarzyszeniu Bezpieczna Lubelszczyzna. Sposoby nabycia i utraty członkostwa opisane są w Statucie Stowarzyszenia oraz w Statucie Jednostki Terenowej, który to musi być zgodny w tym zakresie ze Statutem Stowarzyszenia. W przypadku uzyskania przez Jednostkę Terenową osobowości prawnej i zawarcia w jej Statucie zapisów niezgodnych w tym zakresie z zapisami Statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o pozbawieniu nowej organizacji statusu Jednostki Terenowej Stowarzyszenia.

5. Zasady powoływania i odwoływania władz jednostek terenowych są takie same jak w przypadku władz Stowarzyszenia. Zawarte są w Statucie Stowarzyszenia oraz w Statucie Jednostki Terenowej,

który to musi być zgodny w tym zakresie ze Statutem Stowarzyszenia. Wyjątkiem jest sytuacja uzyskania osobowości prawnej przez Jednostkę Terenową – wtedy zasady będą zawarte w Statucie Jednostki Terenowej zatwierdzonym w KRS.

6. Uzupełniania składu organów jednostek terenowych następuje tak samo, jak wg zasad zawartych w Statucie Stowarzyszenia. Wyjątkiem jest sytuacja uzyskania osobowości prawnej przez Jednostkę Terenową – wtedy zasady będą zawarte w Statucie Jednostki Terenowej zatwierdzonym w KRS.

7. Kompetencje i skład organów jednostek terenowych są takie same, jak w przypadku organów Stowarzyszenia i zawarte są w jego Statucie. Wyjątkiem jest sytuacja uzyskania osobowości prawnej przez Jednostkę Terenową – wtedy zasady będą zawarte w Statucie Jednostki Terenowej zatwierdzonym w KRS.

8. Sposób reprezentacji czynnej i biernej jednostek terenowych jest taki sam, jak w przypadku Stowarzyszenia. Zarząd Jednostki Terenowej jest powołany do kierowania całą jej działalnością zgodnie z uchwałami Rady Jednostki Terenowej oraz do reprezentowania Jednostki Terenowej na zewnątrz. Regulują to zapisy Statutu Jednostki Terenowej, które nie są w sprzeczności ze Statutem Stowarzyszenia. Wyjątkiem jest sytuacja uzyskania osobowości prawnej przez Jednostkę Terenową – wtedy zasady będą zawarte w Statucie Jednostki Terenowej zatwierdzonym w KRS.

§ 31.

Terenowa jednostka organizacyjna może być rozwiązana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu lub Rady terenowej jednostki organizacyjnej lub z urzędu, po stwierdzeniu zaprzestania działalności lub działalności niezgodnej z niniejszym statutem bądź trwałej utraty zdolności samofinansowania. Uchwała określa przeznaczenie majątku po uregulowaniu zobowiązań.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 33.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1) z wpisowego,

2) ze składek członkowskich,

3) z własnej działalności,

4) darowizn, spadków, zapisów,

  • dotacji i ofiarności publicznej.

2. Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane na koncie bankowym lub w kasie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34.

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa zarządu wraz z innym członkiem zarządu lub dwóch wiceprezesów zarządu lub jednego wiceprezesa wraz dwoma dowolnymi członkami zarządu, działających łącznie.

3. Do zawierania umów w sprawach majątkowych przekraczających wartość 30 tysięcy złotych wymagana jest zgoda więcej niż 1/2 całego składu Zarządu, w tym Prezesa zarządu.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35.

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

2. Uchwałę w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem terminu uzupełniającego, kiedy to wymagana jest obecność jedynie 1/4 uprawnionych do głosowania.

§ 36.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.